Shara Chawrash D8 B4 D8 A7 D8 B1 D8 A7 Da 86 D8 A7 D9 88 Da 95 Db 95 D8 B4 D9 87 Db 95 D9 88 D9 84 Db 8c D8 B1 Db 8c